Makedonya Cumhuriyeti Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Fahri Konsolosu